Informare pacient – GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Centrul Medical Medcare Family Center, cu sediul in Str.I.H.Radulescu, nr.11, Targoviste, Dambovita, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu J15/727/2018 , si CUI 39526524, in calitate de Operator de date cu caracter personal prin natura activitatii desfasurate, va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu legislatia in domeniu, precum si in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

Scopul si modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal:
Datele personale prelucrate sunt cele comunicate de dumneavoastra: nume, prenume, domiciliul, seria si numarul actului de identitate,codul numeric personal, seria si numarul cardului de sanatate, semnatura, adresa de e-mail, numarul de telefon si orice alte date cu
caracter personal necesare indeplinirii actului medical.

Datele Personale vor fi prelucrate prin intermediul unor metode manuale, cat si prin intermediul mijloacelor informatice.
Scopurile pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate sunt urmatoarele:
-Prestarea de servicii medicale
-Completarea fiselor de programare/consultatie/procedura
-Facturarea serviciilor prestate
-Comunicare comerciala si in scop de marketing.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in baza temeiului juridic cu respectarea obligatiilor legale si a consimtamantului liber exprimat.

Refuzul clientilor de a transmite datele cu caracter personal si de a permite prelucrarea acestora conduce la imposibilitatea prestarii serviciilor medicale. Lipsa consimtamantului
dumneavostra pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scop comercial si de
marketing,nu va avea nici o consecinta asupra incheierii si executarii actului medical.

Clientul are dreptul de a-si retrage consimtamantul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, insa retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor
efectuata pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Destinatarii datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal colectate de Operator, vor fi dezvaluite in scopurile amintite mai sus, urmatorilor destinatari:
-Angajati si colaboratori ai companiei noastre.
Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal va respecta principiile necesitatii si proportionalitatii, si va cuprinde atingerea scopurilor pentru care au fost colectate si prelucrate.

La data incetarii relatiei de colaborare, sau la expirarea termenului legal de pastrare in
materie fiscala si contabila, datele vor fi sterse.

Drepturile persoanelor vizate:
Referitor la datele cu caracter personal comunicate, conform GDPR aveti dreptul:
– Sa aveti acces la datele dumneavoastra si sa solicitati o copie
– Sa solicitati rectificarea si stergerea datelor
– Sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor
– Sa va opuneti prelucrarii datelor
-Sa va retrageti oricand consimtamantul in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop comercial sau de marketing.